Omavalvontasuunnitelma

1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot

– Palvelujen tuottajan nimi: Tmi Hyvinvointi Visio
– Y-tunnus: 3167195-8
– Toimipaikan nimi: Hyvinvointi Visio
– Toimipaikan postiosoite: Isokatu 11 C 18-19
– Postinumero: 90100
– Postitoimipaikka: Oulu
– Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja: Ella Ikäheimo
– Johtajan puhelinnumero: 044 309 7391
– Johtajan postiosoite: Isokatu 11 C 18-19
– Postinumero (johtaja): 90100                
– Postitoimipaikka (johtaja): Oulu
– Johtajan sähköposti: ella.ikaheimo@hyvinvointivisio.fi

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja periaatteet:

– Asiakaslähtöisyys: Jokainen asiakas kohdataan yksilönä, ja hoito suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan.
– Ammattitaito: Tarjoamme korkealaatuista palvelua jatkuvan koulutuksen ja kehittymisen avulla.
– Luotettavuus: Toimimme rehellisesti ja avoimesti, pitäen asiakkaidemme hyvinvoinnin etusijalla.
– Yhteistyö: Teemme yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.


Toiminta-ajatus / Perustehtävä:

– Yritys tarjoaa asiakaslähtöistä palvelua, joka edistää asiakkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palvelumme perustuvat ammattitaitoon, luotettavuuteen ja jatkuvaan kehitykseen, tavoitteena tarjota yksilöllistä ja tehokasta hoitoa jokaiselle asiakkaalle.

3. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista:

– Omavalvonta järjestetään siten, että kaikki tiloissa toimivat yrittäjät ovat tietoisia omavalvontasuunnitelmasta ja sen merkityksestä. Vastuuhenkilö huolehtii, että suunnitelmaa noudatetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

– Johtaminen: Johtaja vastaa omavalvonnan toteutuksesta ja siitä, että toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Johtaja myös ohjeistaa henkilökuntaa ja varmistaa, että heillä on tarvittava osaaminen ja resurssit omavalvonnan toteuttamiseen.

4. Henkilöstö

Kuvaus henkilöstön määrästä, tehtävistä, koulutuksesta ja ammattitaidosta:

– Yritys työllistää tällä hetkellä yhden koulutetun hierojan. Muut tiloissa toimivat alivuokralaiset ovat omia yrityksiään.
– Tiloissa toimivien yrittäjien tehtävänä on tarjota palveluita ja huolehtia omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta.
– Tiloissa toimivilla yrittäjillä on asianmukainen koulutus ja pitkä kokemus alalta.
– Henkilökunta osallistuu säännöllisesti jatkokoulutuksiin ja seminaareihin pysyäkseen ajan tasalla uusimmista hoitotekniikoista ja -tiedoista.

5. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

Kuvaus toimitiloista, niiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa, suunnittelusta ja turvallisuudesta:

– Toimitilat sijaitsevat Oulun keskustassa, ja ne on suunniteltu asiakasystävällisiksi ja turvallisiksi. Tilat ovat esteettömiä ja helposti saavutettavia.
– Kaikki hoitolaitteet ja tarvikkeet ovat CE-merkittyjä ja niitä huolletaan säännöllisesti. Laitteiden käytöstä ja huollosta vastaa koulutettu ammattilainen.
– Tilojen turvallisuudesta huolehditaan säännöllisillä tarkastuksilla ja päivittämällä turvallisuussuunnitelma tarvittaessa. Paloturvallisuus on varmistettu ja hätäpoistumistiet on merkitty selkeästi.

6. Lääkintälaitteet ja niiden huolto

Kuvaus lääkintälaitteista ja niiden huollosta:

– Yrityksen käytössä olevat lääkintälaitteet ovat CE-merkittyjä ja ne hankitaan luotettavilta toimittajilta.
– Laitteiden huollosta vastaa koulutettu ammattilainen, joka suorittaa säännölliset tarkastukset ja huollot laitetoimittajan suositusten mukaisesti.
– Laitteiden kuntoa ja toimintaa seurataan jatkuvasti, ja mahdolliset viat korjataan viipymättä.

7. Asiakasturvallisuus ja palautejärjestelmä

Kuvaus asiakasturvallisuudesta ja palautejärjestelmästä:

– Asiakasturvallisuus on ensisijainen tavoitteemme. Tilojen ja laitteiden turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti.
– Kaikki tiloissa toimivat yrittäjät noudattavat tiukkoja hygieniasääntöjä ja käyttävät asianmukaisia suojavarusteita.
– Asiakaspalaute kerätään systemaattisesti ja sitä hyödynnetään toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Palaute voidaan antaa joko anonyymisti tai nimellä, ja se käsitellään luottamuksellisesti.
– Mahdolliset asiakasturvallisuuteen liittyvät poikkeamat kirjataan ja analysoidaan, jotta vastaavat tilanteet voidaan jatkossa ehkäistä.

8. Toimenpiteet vaaratilanteiden varalle

Kuvaus toimenpiteistä vaaratilanteiden varalle:

– Yrityksessä on laadittu pelastussuunnitelma, joka sisältää ohjeet toiminnasta erilaisissa hätätilanteissa, kuten tulipalon tai sairauskohtauksen sattuessa.
– Kaikki tiloissa toimivat yrittäjät on koulutettu toimimaan hätätilanteissa, ja pelastussuunnitelma käydään läpi säännöllisesti.
– Hätäpoistumistiet on merkitty selkeästi ja niitä pidetään aina esteettöminä.
– Tilassa on ensiapuvälineet helposti saatavilla ja työntekijät ovat koulutettuja ensiavun antamiseen.